[Author Prev][Author Next][Thread Prev][Thread Next][Author Index][Thread Index]

RE: Crash Test Dummy

----------
From: 	Psycho Bob[SMTP:honge@creighton.edu]
Sent: 	Wednesday, August 14, 1996 6:59 PM
To: 	Audi majordomo
Subject: 	Re: Crash Test Dummy

On Wed, 14 Aug 1996, Richard Klein wrote:

> On 12 Aug 96 at 9:15, Trisha Bethen wrote:

> > On Mon, 12 Aug 1996, Sabutin wrote: